Onafhankelijk & Transparant

 Klachtenprocedure.

In de wetgeving is vastgelegd, dat financiële dienstverleners aangesloten dienen te zijn bij de Autoriteit Financiële Markten. (AFM). De AFM controleert of de dienstverleners aan alle vakbekwaamheidseisen voldoen voor de diensten, welke worden aangeboden.  Zonder deze vergunning is het verlenen van (bepaalde) diensten niet toegestaan.

Ons kantoor is bij de AFM geadministreerd onder vergunningsnummer 12018468. Voor meer informatie betreffende de werkzaamheden van de AFM verwijzen wij u graag naar de site: www.afm.nl

Ons kantoor is een erkend hypotheekkantoor van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheken (SEH).Deze stichting verzorgt opleidingen en verplichte bijscholingscursussen voor hypotheekadviseurs. De diploma’s en de jaarlijks te volgen bijscholing vormen een voorwaarde voor de erkenning als AFM gekwalificeerd hypotheekadviseur.

Meer informatie over de SEH? Kijk op www.erkendhypotheekadviseur.nl

Uiteraard doen wij er alles aan, te voorkomen dat u klachten heeft over onze dienstverlening. In de wet is echter vastgelegd, dat iedere financiële dienstverlener moet beschikken over een klachtenprocedure en een aansluiting bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

 

Kifid, het financiële klachteninstituut

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

 Het instituut Kifid staat voor:

          klantvriendelijkheid

          professionaliteit

          transparantie

          uniformiteit

          eenduidigheid en

          kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

 

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

 

 

Wat doet Kifid voor consumenten?

Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener (FD) naar een oplossing zoeken.

Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure (IKP) van de FD. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

 

Naar Kifid en dan?

 Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun FD blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

 

Sneltest

Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.

 

In onze klachtenprocedure kunt u nazien, op welke wijze u een onverhoopte klacht aan ons kenbaar kunt maken.

Klik hier om de klachtenprocedure te bekijken: klachtenprocedure.pdf